Związek Zawodowy
Centrum Narodowe Młodych Rolników
Zarząd Krajowy
ul. Świętokrzyska 20/319, 00-002 Warszawa;
tel./fax. 22 657-21-76; e-mail: sekretariat@zzcnmr.pl; www.zzcnmr.pl

Kolonie Letnie 2020
Wypoczynek letni dla dzieci rolników, uprawnionych do świadczeń KRUS, dofinansowanych
z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
✓Miejsce wypoczynku: polskie morze
✓Termin wypoczynku :02.08-10.08.2020 r.
✓Wiek uczestników: każde dziecko urodzone po 1 stycznia 2004 r.
✓Koszt wyjazdu: 600,00 zł
Organizator wypoczynku zapewnia:
✓ Całodobowe wyżywienie, smaczne posiłki i miłą obsługę;
✓ Transport (autobus/pociąg);
✓ Zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowym, spełniającym wymogi GIS, MEN i MZ;
✓ Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (kierownicy, wychowawcy);
✓ Opiekę medyczną;
✓ Środki higieniczne dla uczestników kolonii;
✓ Atrakcyjny i bogaty program zajęć kulturalno-oświatowych i wycieczek krajoznawczo-turystycznych – w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

Wypoczynek letni w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

Ankieta kwalifikacji DZIECKA

karta_kwalifikacyjnaczestnika_wypoczynku

Oświadczenie RODO NOWE

Oświadczenie rodzica o stanie zdrowia dziecka i swoim

Regulamin rodzice odbiór dziecka

Regulamin Wypoczynku ZZ CNMR

Utrzymanie higieny

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KOLONIACH LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ ZWIĄZEK ZAWODOWY CENTRUM NARODOWE MŁODYCH ROLNIKÓW W ZWIĄZKU
Z ZAGROŻENIEM COVID-19

UCZESTNICY:

 1. W obozach mogą brać udział jedynie dzieci zdrowe, zgodnie z pisemnym oświadczeniem rodziców niemające objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zgodnie z pisemnym oświadczeniem rodziców w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem obozu, dzieci nie powinny zamieszkiwać z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
 3. Dzieci powinny być samodzielne w stopniu umożliwiającym zrozumienie przez nie obowiązków związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzegania wzmożonych zasad higieny.
 4. Dzieci powinny umieć dostosować się do poleceń opiekunów, wychowawców i potrafić podporządkować się do zasad i regulaminów.
 5. W trakcie podróży (wyłącznie na czas postoju) dzieci powinny mieć założone maseczki/osłonę twarzy.

RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE UCZESTNIKÓW:

 1. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wyjazdu muszą udostępnić organizatorowi wyjazdu kontakt zapewniający szybką komunikację.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wyjazdu zobowiązują się do niezwłocznego- do 12 godzin-odbioru dziecka z kolonii w przypadku, gdy u dziecka pojawią się niepokojące objawy choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).
 3. Tylko jeden z Rodziców/Opiekunów może odprowadzić dziecko do autokaru.
 4. Rodzic/Opiekun odprowadzający dzieci na zbiórkę wyjazdową musi być zdrowy, bez żadnych objawów choroby zakaźnej. W okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem kolonii nie powinien zamieszkiwać z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
 5. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować o tym fakcie organizatora na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.
 6. Rodzice dowożący własnym transportem uczestników na kolonie zobowiązani są do stosowania Regulaminu dostarczenia dziecka bezpośrednio na kolonie i odbioru przez Rodziców/Opiekunów.
 7. Rodzic/Opiekun prawny, zgodnie z wytycznymi GIS-u ma obowiązek zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku.

………………………………………………..

Miejscowość, data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego